آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش CRP
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 291
آزمایش آنتی بادی ضد تیروگلوبولین - Anti Thyroglobulin Ab (Anti T.g)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 3902
آزمایش آنتی بادی ضد ماهیچه های صاف - Anti Smooth Muscle Ab (ASMA)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ روز کاری (۷۲ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 3901
آزمایش آنتی بادی ضد هسته - (ANA) Antinuclear Antibody
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۲ روز کاری (۴۸ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 331
آزمایش آنتی بادی هپاتیت سی - Hepatitis C Virus Antibody (HCV Ab)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 316
آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت ب - Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 311
آزمایش سدیمانتاسیون گلبول‌های قرمز - Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 101
آزمایش فاکتور روماتوئید - Rheumatoid Factor (RF)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 322
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com