آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز - Aspartate Aminotransferase (AST)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 206
آزمایش آلانین آمینوترانسفراز - (ALT) Alanine Aminotransferase
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 203
آزمایش آلبومین خون - Albumin (ALB)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 228
آزمایش آلکالین فسفاتاز - Alkaline Phosphatase (ALP)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 211
آزمایش آنتی بادی ضد ماهیچه های صاف - Anti Smooth Muscle Ab (ASMA)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ روز کاری (۷۲ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 3901
آزمایش آنتی بادی هپاتیت آ (IgM) - Hepatitis A Virus Antibodies, IgM
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 364
آزمایش آنتی بادی هپاتیت سی - Hepatitis C Virus Antibody (HCV Ab)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 316
آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت ب - Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 311
آزمایش اسید فولیک - Folic acid (B9)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: ۳۶۰
آزمایش بیلی روبین مستقیم - Direct Bilirubin
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 777
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com