آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش CRP
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 291
آزمایش آنتی بادی هپاتیت آ (IgM) - Hepatitis A Virus Antibodies, IgM
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 364
آزمایش آنتی بادی هپاتیت سی - Hepatitis C Virus Antibody (HCV Ab)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 316
ویژه
آزمایش آنتی بادی کرونا IgM (تشخیص سرولوژی) - SARS-CoV-2 IgM
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ تا ۲ روز کاری (۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 860
آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت ب - Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 311
آزمایش ایدز - HIV Ab, Ag
حداکثر زمان جواب آزمایش:

۱ روز کاری و ۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه

کد تست: 320
ویژه
آزمایش خون کرونا IgG (تشخیص سرولوژی) - SARS-CoV-2 IgG
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ تا ۲ روز کاری (۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 859
آزمایش سدیمانتاسیون گلبول‌های قرمز - Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 101
آزمایش شمارش سلول‌های خون - Complete Blood Count (CBC)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 100
آزمایش هپاتیت ب (توتال) - Hepatitis B Virus Core Antibodies, Total (HBC Ab, Total)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 365
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com