آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آزواسپرمی - Azoospermia Factor (AZF)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۵ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810028
آزمایش تستوسترون - Testosterone
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 324
آزمایش تستوسترون آزاد - Free Testosterone
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 325
آزمایش هورمون T4 آزاد تیروئید - Thyroxine, Free (F.T4)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 308
آزمایش هورمون T4 تیروئید - Thyroxine (T4)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 302
آزمایش هورمون محرک تیروئید - (Thyroid Stimulating Hormone (TSH
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 303
آزمایش ۱۷- هیدروکسی پروژسترون - 17OH Progesterone (17OHP)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۴ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 333
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com