آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آنتی بادی ضد تیروگلوبولین - Anti Thyroglobulin Ab (Anti T.g)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 3902
آزمایش سدیم خون - Sodium (Na)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 2114
آزمایش هورمون T3 Uptake تیروئید - Triiodothyronine Uptake (T3 UP)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 304
آزمایش هورمون T3 آزاد تیروئید - Triiodothyronine, Free (F.T3)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 301
آزمایش هورمون T3 تیروئید - Triiodothyronine (T3)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 776
آزمایش هورمون T4 آزاد تیروئید - Thyroxine, Free (F.T4)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 308
آزمایش هورمون T4 تیروئید - Thyroxine (T4)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 302
آزمایش هورمون رشد انسانی - Growth Hormone
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری ( ۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 361
آزمایش هورمون محرک تیروئید - (Thyroid Stimulating Hormone (TSH
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 303
آزمایش کلسیم تام خون - Total Calcium (Ca)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 213
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com