مستندات کنترل کیفی

کنترل کیفیت داخلی

 

 

سال 1400

ALP

Amylase High

Amylase Normal

AST High

AST Normal

Bili. D

Bili. T

Chol

Cortisol

Free BHCG

Free PSA

FSH High

FSH Low

FSH Normal

Homocysteine

Iron High

Iron Normal

K High

K Normal

LDH

Lipase High

Lipase Normal

Na High

Na Normal

Papp-A

Phosphorus

T. PSA

T-Pro

Tacrolimus

Testosterone

TG High

TG Normal

Urea High

Urea Normal

Vitamin A

Vitamin B12

Vitamin D3

Vitamin E

Zinc

ارزیابی خارجی کیفیت

ارزیابی خارجی کیفیت-هپاتیت B

ارزیابی خارجی کیفیت-Torch

سال 1401

 

ALT.H

ALT.N

AST.H

AST.N

Chol.H

Chol.N

Crea.H

Crea.N

GLU-H

Mg.H

Mg.N

TSH.H

UA.H

UA.N

بهمن ماه 1401

ALB.H

Alb.N

ALP.H

ALP.N

ALT.H

ALT.N

Ast.H

Ast.N

Ch.N

Chl.H

Cr.H

Cr.N

GGT.H

GGT.N

Glu.H

Glu.N

Iron.H

Iron.N

LDH.H

LDH.N

Lipase.H

Lipase.N

Mg.H

Mg.N

Pho.N

Phos.H

TG.H

TG.N

TIBC.H

TIBC.N

U.A.H

U.A.N

Urea.H

Urea.N

Vit-D.L

Vit-D.L

 

کنترل کیفیت خارجی

 

 

IACLD - EQAP

 

EQAP A1C

EQAP A1C 2

EQAP BACTERY

EQAP Panel BIO

EQAP Panel Coagulation

EQAP Panel PARAZITO

EQAP Panel PT

EQAP Sero 1

EQAP Sero 2

EQAP Retic

EQAP PT.PTT

EQAP Pro B3.2

EQAP URIN

EQAPبرنامه ارزیابی کیفیت خارجی

EQAP-دوره43 - پاییز1401

سرولوژی

انعقادی

انگل شناسی

غربالگری

میکروب شناسی

میکروب شناسی

پیشگام ایرانیان

 

پیشگامان انگل‌شناسی

پیشگامان انگل‌شناسی 2

پیشگامان بیوشیمی

پیشگامان بیوشیمی 2

پیشگامان پاییز 1400 بیوشیمی

پیشگامان پاییز 1400 بیوشیمی ادرار

پیشگامان میکروب

پیشگامان میکروب 2

پیشگامان پاییز 1400 هورمون

پیشگامان پاییز 1400 Hb A1C

پیشگامان پاییز 1400 PT,PTT

پیشگامان 1400 – بیوشیمی – میکروب شناسی – سرولوژی - هماتولوژی

پیشگامان 1400 – تشخیص مولکولی هپاتیت (ب) و سل

پیشگامان 1400 – مارکر قلبی-غربالگری مادران

پیشگام ایرانیان دوره سوم 1400

غربالگری دوره سوم پیشگامان

سرولوژی دوره سوم پیشگامان-3321

سرولوژی دوره سوم پیشگامان-3320

دوره سوم پیشگامان TORCH

بیوشیمی دوره سوم پیشگامان

A1C دوره سوم پیشگامان

انگل شناسی دوره سوم

انگل شناسی دوره سوم پیشگام

میکروب شناسی دوره سوم پیشگام

پیشگام ایرانیان دوره اول 1401

کنترل کیفی خارجی(بیوشیمی)

کنترل کیفی خارجی(پروتئین ادرار)

کنترل کیفی خارجی(خون کنترل)

کنترل کیفی خارجی(هماتولوژی انعقادی)

کنترل کیفی خارجی(میکروب شناسی4110)

کنترل کیفی خارجی(میکروب شناسی4111)

کنترل کیفی خارجی(انگل شناسی4120)

کنترل کیفی خارجی(انگل شناسی4121)

کنترل کیفی خارجی(سرولوژی3120)

کنترل کیفی خارجی(سرولوژی-3121)

پیشگام ایرانیان دوره دوم 1401

A1C

BK-14014430

BK-14014432

TB

TORCH

Wright

انگل شناسی

انگل شناسی2

بیوشیمی ادرار

بیوشیمی

پروتئین ادرار

سرولوژی

غربالگری

غربالگری دوم

مارکر قلبی

مولکولی

میکروب شناسی

میکروب شناسی 2

پیشگام ایرانیان دوره سوم 1401

A1C

سندروم داون1

سندروم داون2

TORCH

BK1

BK2

میکرروب شناسی1

میکرروب شناسی2

بیوشیمی

پروتئین ادرار

سرولوژی

مارکر قلبی

انگل شناسی1

انگل شناسی2

ECAP-A1C-01

ECAP-A1C-02

EQAP-M1-Panel

EQAP-M2-Panel

EQAP-P1-Panel

EQAP-CMV-Panel

EQAP-Toxo-Panel

EQAP-HSV-Panel

EQAP-Rubella-Panel

EQAP-TB-Panel

EQAP-PT-Panel

گواهی ارزیابی کنترل خارجی کیفیت-EQAS

گواهی ارزیابی کنترل خارجی کیفیت-EQAP

 

 

پیشگام ایرانیان دوره اول 1402

بیوشیمی ادرار 1

بیوشیمی2

میکروب شناسی 1

میکروب شناسی 2

هماتولوژی 1

هماتولوژی 2

سرولوژی 1

سرولوژی 2

انگل شناسی1

انگل شناسی2

 

 

سوالات متداول

فرجاد با مشاركت گروهی از مراكز تصویربرداری پزشکی، تشخیصی و درمان سرطان و آزمایشگاهی از زمستان سال ۹۲ در شهر قم فعالیت خود را آغاز کرده است

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خاص آزما با سرمایه گذاری گروه تشخیصی درمانی فرجاد که همیشه قدم اول را در خدمات مدرن و جدید در سطح استان قم داشته و دارد، با هدف خدمت و ارائه متد های جدید در بخش آزمایشگاه شروع به فعالیت نمود.
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com