تهران، بلوار قیطریه، نبش شهید خراسانی، ساختمان پزشکان پارک قیطریه